Art

Art

[satellite gallery=6 auto=on caption=off thumbs=off]

Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí
Gach bliain glacann an scoil páirt i dtionscnamh ealaíne eagraithe ag Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí. Bíonn turas go dtí an t-ionad ar dtús chun féachaint ar teaspántas agus chun páirt a ghlacadh i gceardlann. Ansin sa rang cuireann na páistí píosa ealaíne le chéile bunaithe ar an dtéama agus cuirtear ar aghaidh é go dtí an t-ionad. Bíonn an píosa ansin crochta san ionad ar feadh tréimhse ghairid. Tá na píosaí seo anois le feiscint timpeall na scoile. 

West Cork Arts Centre
Every year the school takes part in an art project run by the West Cork Arts Centre. Initially, there is a trip to the centre to view an exhibition and take part in a work shop. Then in the class the children put together their piece of art based on a given theme which is then submitted to the project. This piece of art work is then displayed in the centre for a short period of time. These pieces are now displayed around the school. 

Tionscnamh le Gloine     Glass Project

[satellite gallery=6 auto=off caption=off thumbs=off]

Tionscnamh le Gloine
Ghlac Rang 6 páirt i dtionscnamh ghloine i dteannta le healantóirí Marie Brett agus Gana Roberts agus le cabhair ó thuismitheoirí. Thar tréimhse sé seachtaine d’oibrigh na páistí ar a bpíosaí féin agus le chéile mar rang chun píosaí móra a dhéanamh chun an scoil a mhaisiú. Tá na píosaí seo le feiscint timpeall na scoile ag maisiú seomraí, fuinneoga agus fallaí. Chomh maith le seo tá píosa mór crochta in Ionad Múinteoireachta Iarthar Chorcaí. 

Glass Project 
6th class took part in a glass project in association with artists Marie Brett and Gana Roberts and with help from parents. Over a period of 6 weeks the children worked on their own individual pieces and together as a group they created large pieces to decorate the school. These pieces are hanging in the school in classrooms and on the corridor walls and windows. There is also a piece hanging in the West Cork Education Centre